Sobota před 20. nedělí v mezidobí C – Iz 3,18 – 4,6

18V onen den Panovník odstraní ozdobné nánožníky, čelenky a půlměsíčky, 19náušnice, náramky a závoje, 20klobouky, řetízky a pentle, nádobky vůní a amulety, 21prsteny a nosní kroužky, 22róby a pláště, plachetky a vaky, 23zrcadla a košilky, turbany a řízy. 24I stane se, že místo balzámu bude zápach a místo pásu oprátka, místo úpravy účesu lysina a místo skvostného roucha přepásání pytlovinou; vypálené znamení namísto krásy. 25Tvoji muži padnou mečem a tvoji udatní ve válce. 26Tvé brány se budou rmoutit a budou truchlit a ty, o vše připravená, budeš sedět na zemi. 1V onen den se chopí sedm žen jednoho muže se slovy: Budeme jíst vlastní pokrm a budeme si oblékat vlastní oděv, jen ať jsme nazvány tvým jménem; odejmi naši potupu! 2V onen den bude výhonek Hospodinův nádherný a slavný, plod země pýchou a okrasou pro ty z Izraele, kteří vyváznou. 3I stane se, že ten, kdo zůstane na Sijónu a bude ponechán v Jeruzalémě, bude nazván svatý — každý zapsaný k životu v Jeruzalémě. 4Když Panovník smyje nečistotu dcer sijónských a vypláchne krev Jeruzaléma z jeho středu duchem soudu a duchem ohnivé očisty, 5Hospodin stvoří nad každým sídlem hory Sijón a nad jejími shromážděními oblak ve dne a kouř a zář plápolajícího ohně v noci; protože nad vší slávou bude baldachýn. 6Bude to stánek jako zastínění před horkem ve dne a jako útočiště a úkryt před přívalem i před deštěm.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: