Sobota před 2. nedělí adventní B – Mk 11, 27-33

27A přišli opět do Jeruzaléma, a když se procházel v chrámu, přišli k němu velekněží, učitelé Zákona a starší 28a říkali mu: „V jaké pravomoci to činíš? A kdo ti dal tuto pravomoc, abys to činil?“ 29Ježíš jim řekl: „Zeptám se vás na jednu věc; odpovězte mi a řeknu vám, v jaké pravomoci to činím. 30Křest Janův byl z nebe, nebo z lidí? Odpovězte mi.“ 31Dohadovali se mezi sebou:„Řekneme-li ‚z nebe‘, řekne: ‚Proč jste mu tedy neuvěřili?‘ 32Máme říci ‚z lidí‘?“ Báli se zástupu, neboť všichni skutečně měli za to, že Jan byl prorok. 33 Odpověděli tedy Ježíšovi: „Nevíme.“ A Ježíš jim řekl: „Ani já vám nepovím, v jaké pravomoci tyto věci činím.“

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: