Sobota před 18. nedělí v mezidobí A – Gn 31, 1-21

1Jákob uslyšel slova Lábanových synů: Jákob vzal všechno, co bylo našeho otce! A z toho, co bylo našeho otce, si nahromadil všechno toto bohatství! 2I na Lábanově tváři Jákob viděl, že vůči němu nebyl takový jako dříve. 3Tu řekl Hospodin Jákobovi: Navrať se do země svých otců a do svého rodiště; budu s tebou. 4Jákob si tedy dal zavolat Ráchel a Leu na pole ke svému stádu 5a řekl jim: Vidím na tváři vašeho otce, že vůči mně není takový jako dříve, avšak Bůh mého otce byl se mnou. 6Vy však víte, že jsem vašemu otci sloužil celou svojí silou. 7Avšak váš otec si ze mne tropil žerty, desetkrát změnil mou mzdu, ale Bůh mu nedovolil mi uškodit. 8Když řekl: Tvou mzdou budou skvrnité, všechny ovce rodily skvrnité; když řekl: Tvou mzdou budou pruhované, všechny ovce rodily pruhované. 9Bůh odňal dobytek vašemu otci a dal ho mně. 10I stalo se v době páření ovcí, že jsem pozvedl oči a ve snu jsem viděl, že berani, kteří skákali na ovce, byli pruhovaní, skvrnití a strakatí. 11Pak mi Boží anděl ve snu řekl: Jákobe! Odpověděl jsem: Tady jsem. 12On pokračoval: Nuže pozvedni oči a viz: Všichni berani, kteří skákají na ovce, jsou pruhovaní, skvrnití a strakatí. Viděl jsem totiž všechno, co ti Lában provádí. 13Já jsem Bůh z Bét-elu, kde jsi pomazal posvátný sloup a kde jsi mi učinil slib. Teď vstaň, odejdi z této země a navrať se do své rodné země. 14Ráchel a Lea mu odpověděly: Máme snad ještě dědičný podíl v domě svého otce? 15Cožpak nás nepovažuje za cizinky? Vždyť nás prodal a peníze dočista utratil! 16Ano, všechno bohatství, které Bůh odňal našemu otci, patří nám a našim dětem. Nyní tedy udělej všechno, co ti Bůh řekl. 17Nato Jákob vstal, posadil své děti a ženy na velbloudy 18a sehnal všechen svůj dobytek a všechen svůj majetek, jejž nabyl, dobytek a zboží, které nabyl v Paddan-aramu, aby šel ke svému otci Izákovi do kenaanské země. 19Když Lában odešel stříhat ovce, Ráchel ukradla domácí bůžky, které patřily jejímu otci. 20A Jákob oklamal Aramejce Lábana, když mu neoznámil, že utíká. 21Tak utekl se vším, co měl. Vstal, přebrodil Řeku a vydal se směrem ke gileádskému pohoří.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: