Sobota před 1. nedělí adventní B – Mt 24, 15-31

15„Když pak uvidíte ‚ohavnost zpustošení‘, o níž mluvil prorok Daniel, jak stojí na svatém místě — kdo čte, ať rozumí — 16tehdy ti, kdo budou v Judsku, ať utíkají do hor. 17Kdo bude na střeše, ať nesestupuje, aby si vzal věci ze svého domu. 18A kdo bude na poli, ať se nevrací zpátky, aby si vzal svůj plášť. 19Běda těhotným a kojícím v oněch dnech! 20Modlete se, aby k vašemu útěku nedošlo v zimě nebo v sobotu. 21Neboť tehdy bude velké soužení, jaké nenastalo od počátku světa až do nynějška, a nikdy již nenastane. 22A kdyby nebyly ty dny zkráceny, nebylo by zachráněno žádné tělo; ale kvůli vyvoleným budou ony dny zkráceny. 23Tehdy, když by vám někdo řekl: ‚Hle, zde je Kristus!‘, nebo: ‚Je zde!‘, nevěřte. 24Povstanou totiž falešní kristové a falešní proroci a budou ukazovat veliká znamení a divy, že by, kdyby to bylo možné, svedli i vyvolené. 25Hle, všechno jsem vám řekl předem. 26Řeknou-li vám tedy: ‚Hle, je v pustině‘, nevycházejte; ‚hle, v úkrytech ‘, nevěřte! 27Neboť jako když blesk vychází od východu a je vidět až na západ, tak bude i příchod Syna člověka. 28Kdekoli je mrtvola, tam se shromáždí supi.“ 29„Ihned po soužení oněch dnů se zatmí slunce a měsíc nebude vydávat svou zář, hvězdy budou padat z  nebe a mocnosti nebes se zatřesou. 30Potom se ukáže znamení Syna člověka na nebi, a tehdy se budou bít v prsa všechny kmeny země. A uvidí Syna člověka přicházejícího na nebeských oblacích s mocí a velikou slávou. 31A pošle své anděly s mohutným zvukem polnice a ti shromáždí jeho vyvolené ze čtyř větrů, od jednoho nejzazšího konce nebes až k jejich druhému nejzazšímu konci.“

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: