Pondělí velikonoční A – Ko 3, 5-11

5Umrtvěte tedy své údy, které jsou na zemi: smilstvo, nečistotu, vášeň, zlou žádost a lakomství, které je modloslužbou. 6 Pro tyto věci přichází Boží hněv na syny neposlušnosti . 7I vy jste tak kdysi jednali. když jste v nich žili. 8Ale nyní odložte to všechno: hněv, vztek, špatnost, rouhání a nemístné řeči ze svých úst. 9Nelžete jedni druhým, když jste svlékli toho starého člověka s jeho skutky 10a oblékli toho nového, který se obnovuje k pravému poznání podle obrazu toho, který ho stvořil. 11Potom tu není Řek a Žid, obřízka a neobřízka, barbar, Skytha, otrok a svobodný, ale všechno a ve všem Kristus.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: