Pondělí po 5. neděli po Zjevení Páně A – 2 Kr 22, 3-20

3I stalo se v osmnáctém roce vlády krále Jóšijáše, že poslal král písaře Šáfana, syna Asaljáše, syna Mešulámova, do Hospodinova domu se slovy: 4Zajdi k veleknězi Chilkijášovi, zváží stříbro přinesené do Hospodinova domu, jež sebrali strážci prahu od lidu. 5Ať ho dají do rukou dílovedoucích, ustanovených nad Hospodinovým domem, a ti ať ho dají těm, kdo dělají práci na Hospodinově domě, na opravu poškození domu: 6tesařům, stavitelům, zedníkům a na nákup dřeva a tesaných kamenů k opravě domu. 7Ale se jim nepočítá stříbro, které bylo vydáno do jejich rukou, protože jednají poctivě. 8Velekněz Chilkijáš řekl písaři Šáfanovi: Našel jsem v Hospodinově domě knihu zákona. Chilkijáš dal knihu Šáfanovi a ten v ní četl. 9Písař Šáfan přišel ke králi a odpověděl králi slovy: Tvoji otroci zvážili stříbro, které se našlo v domě, a vydali ho do rukou dílovedoucích, ustanovených nad Hospodinovým domem. 10Pak písař Šáfan králi oznámil: Kněz Chilkijáš mi dal knihu. Nato z ní Šáfan před králem četl. 11I stalo se, když král uslyšel slova knihy zákona, že (roztrhl své roucho.) 12Potom král knězi Chilkijášovi, Achíkamovi, synu Šáfanovu, Akbórovi, synu Míkajášovu, písaři Šáfanovi a královskému otroku Asajáši přikázal: 13Jděte a dotažte se Hospodina za mě, za lid a za celého Judu ohledně slov této nalezené knihy. Vždyť velká je Hospodinova zloba, která plane proti nám, protože naši otcové neposlouchali slova této knihy a neplnili vše, co je v ní zapsáno. 14Kněz Chilkijáš, Achíkam, Akbór, Šáfan a Asajáš tedy šli k prorokyni Chuldě, manželce strážce rouch Šalúma, syna Tikvy, syna Charchasova; bydlela v Jeruzalémě v Mišne. Promluvili s ní. 15Ona jim řekla: Toto praví Hospodin, Bůh Izraele: Řekněte muži, který vás ke mně poslal: 16Toto praví Hospodin: Hle, přivedu na toto místo zlo a na jeho obyvatele všechna (slova knihy,) kterou četl judský král. 17Protože mě opustili a pálili oběti jiným bohům, aby mě provokovali k hněvu (každým dílem) svých rukou, má zloba plane proti tomuto místu a neuhasne. 18Judskému králi, který vás poslal dotázat se Hospodina, tomu řekněte toto: Takto praví Hospodin, Bůh Izraele, o věcech, které jsi slyšel: 19Protože tvé srdce změklo a pokořil ses před Hospodinem, když jsi slyšel, co jsem promluvil proti tomuto místu a proti jeho obyvatelům — že se stane hroznou pustinou a kletbou — roztrhl jsi své roucho a plakal jsi přede mnou, také já jsem slyšel, je Hospodinův výrok. 20Proto hle, připojím tě ke tvým otcům a odebereš se do svého hrobu v pokoji. Tvé oči neuvidí nic z toho zla, které přivedu na toto místo. (Přinesli tedy králi tuto zprávu.)

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: