Pondělí po 4. neděli po Zjevení Páně B – Nu 22, 1-21

1Synové Izraele vyrazili a utábořili se v moábských stepích na druhé straně Jordánu u Jericha. 2Balák, syn Sipórův, viděl všechno, co učinil Izrael Emorejcům. 3Moáb měl z lidu velký strach, neboť ho bylo mnoho. Moáb se synů Izraele děsil. 4Moáb řekl midjánským starším: Tento dav teď dočista spase všechno kolem nás, tak jako býk dočista spásá polní zeleň. Toho času byl moábským králem Balák, syn Sipórův. 5Ten poslal posly k Bileámovi, synu Beórovu, do Petóru, který je u Řeky, v zemi synů jeho lidu, aby ho zavolal se slovy: Hle, z Egypta vyšel národ a hle, pokryl tvář země a pobývá naproti mně. 6Nuže, prosím, pojď, proklej mi tento lid, neboť je mocnější nežli já. Snad ho potom budu moci pobít a vyhnat ze země. Vím totiž, že koho požehnáš, bude požehnán a koho prokleješ, bude proklet. 7Starší moábští a starší midjánští šli a měli s sebou odměnu za věštění. Přišli k Bileámovi a pověděli mu Balákova slova. 8On jim řekl: Zůstaňte zde přes noc a odpovím vám to, co ke mně Hospodin promluví. Moábská knížata pobyla u Bileáma. 9Bůh přišel k Bileámovi a zeptal se ho: Kdo jsou ti muži u tebe? 10Bileám Bohu odpověděl: Moábský král Balák, syn Sipórův, je ke mně poslal se slovy: 11Je tu ten lid, který vyšel z Egypta a pokryl tvář země. Nuže pojď a proklej mi ho. Snad budu moci proti němu bojovat a vyhnat ho. 12Bůh nato Bileámovi řekl: Nechoď s nimi a neproklínej tento lid, protože je požehnaný. 13Ráno Bileám vstal a řekl Balákovým knížatům: Jděte do své země, protože Hospodin mi nechce dovolit jít s vámi. 14Moábská knížata vstala, přišla k Balákovi a řekla: Bileám nechce s námi jít. 15Balák poslal další knížata, početnější a váženější nežli ta první. 16Když přišla k Bileámovi, řekla mu: Toto praví Balák, syn Sipórův: Nezdráhej se, prosím, přijít ke mně! 17Převelice tě poctím a všechno, co mi řekneš, udělám. Pojď, prosím, proklej mi tento lid. 18Bileám odpověděl Balákovým otrokům: I kdyby mi dal Balák všechno stříbro a zlato, které je v jeho domě, nemohl bych přestoupit příkaz Hospodina, svého Boha, a udělat cokoliv malého či velkého. 19Nicméně pobuďte tu i vy přes noc, abych se dozvěděl, co dalšího ke mně Hospodin promluví. 20Bůh přišel k Bileámovi v noci a řekl mu: Když tě přišli tito muži zavolat, vstaň a jdi s nimi. Avšak uděláš pouze to, co ti povím. 21Bileám ráno vstal, osedlal svou oslici a šel s moábskými knížaty.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: