Pondělí po 4. neděli po Zjevení Páně A – Ž 37, 1-17

1Davidův žalm. Nerozčiluj se kvůli zlovolníkům, nezáviď těm, kdo páchají zvrácenosti,   2neboť brzy uschnou jako tráva a zvadnou jako zelené býlí.   3Důvěřuj Hospodinu a čiň dobré; přebývej v zemi a pěstuj poctivost.   4Měj rozkoš z Hospodina — on naplní prosby tvého srdce.   5Uval na Hospodina svou cestu a důvěřuj mu, on bude jednat.   6Vyvede tvou spravedlnost jako světlo, tvé právo jako polední jas.   7Umlkni před Hospodinem a toužebně na něj očekávej. Nerozčiluj se kvůli těm, kterým se na jejich cestě daří, kvůli lidem, kteří kují pikle.   8Přestaň se hněvat a zanech zloby, nerozčiluj se, ať se nedopustíš zlého.   9Protože zlovolníci budou vyhlazeni, ale ti, kdo očekávají na Hospodina, ti obdrží zemi.   10Ještě chvilku a ničema už nebude. Zadíváš se na jeho místo a nebude tam.   11Ale pokorní obdrží zemi a budou si užívat množství pokoje.   12Ničema spravedlivému chystá zlo a skřípe proti němu zuby.   13Panovník se mu ale směje, vždyť vidí, že přichází jeho den.   14Ničemové tasí meč, napínají luk, aby srazili chudého a nuzného, aby porazili ty, kdo žijí v upřímnosti.   15Ale jejich meč jim pronikne do srdce a jejich luk bude rozlámán.   16Lepší je málo, které má spravedlivý, než bohatství mnoha ničemů.   17Neboť paže ničemů budou zlomeny, spravedlivé však Hospodin podepírá.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: