Pondělí po 4. neděli po Zjevení Páně A – Fm 1-25

1Pavel, vězeň Krista Ježíše, a bratr Timoteus milovanému Filemonovi, našemu spolupracovníku,   2sestře Apfii, našemu spolubojovníku Archippovi a církvi ve tvém domě:   3Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.   4Děkuji svému Bohu vždycky, když se o tobě zmiňuji ve svých modlitbách,   5neboť slyším o tvé lásce a víře, kterou máš vůči Pánu Ježíši a ke všem svatým.   6Prosím, aby se společenství tvé víry projevilo v poznání všeho dobrého, jež je v nás pro Krista.   7Neboť jsem měl mnoho radosti a povzbuzení ze tvé lásky, protože skrze tebe, bratře, byla občerstvena srdce svatých.   8Ačkoli mám v Kristu plnou svobodu ti přikazovat, co se patří,   9pro lásku raději prosím já, Pavel, stařec a nyní i vězeň Krista Ježíše:   10Prosím tě za svého syna, kterého jsem zplodil ve vězení, za Onezima,   11který ti byl kdysi neužitečný, avšak nyní je tobě i mně prospěšný.   12Toho ti posílám nazpět, jeho, to jest moje srdce.   13Chtěl jsem si ho ponechat u sebe, aby mi místo tebe sloužil v mém vězení pro evangelium,   14ale bez tvého souhlasu jsem nechtěl nic udělat, aby tvůj dobrý skutek nebyl jakoby z vynucení, ale z ochoty.   15Snad právě proto byl pryč na chvíli, abys jej navždy přijal nazpět —   16ne již jako otroka, nýbrž více než otroka, jako milovaného bratra. Je obzvláště drahý mně, ale tím víc tobě: i jako člověk, i jako bratr v Pánu.   17Máš-li mě tedy za společníka, přijmi ho jako mne.   18Jestliže ti nějak uškodil nebo je ti něco dlužen, přičti to na můj účet.   19Já Pavel jsem to napsal vlastní rukou: já to nahradím. Abych ti nakonec nemusel říci, že mi dlužíš i sám sebe!   20Ano, bratře, ať mám z tebe radost v Pánu. Občerstvi mé srdce v Kristu!   21Píšu ti přesvědčen o tvé poslušnosti, neboť vím, že uděláš více, než říkám.   22Zároveň mi také připrav hostinskou místnost, neboť mám naději, že vám skrze vaše modlitby budu darován.   23Pozdravuje tě Epafras, můj spoluvězeň v Kristu Ježíši,   24a moji spolupracovníci Marek, Aristarchos, Démas a Lukáš.   25Milost Pána našeho Ježíše Krista s vaším duchem. Amen.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: