Pondělí po 30. neděli v mezidobí C – Jl 3, 1-8

1Neboť hle, v oněch dnech a v onom čase, kdy změním úděl Judy a Jeruzaléma, 2shromáždím všechny národy, zavedu je do údolí Jóšafat a tam se s nimi budu soudit kvůli svému lidu, svému dědictví Izraeli, které rozptýlili mezi národy. Moji zemi si rozdělili 3a o můj lid vrhali los. Dali chlapce za prostitutku a děvče prodali za víno, aby se napili. 4Co máte proti mně, Týre a Sidóne i všechny pelištejské kraje? Chcete mi odplatit za to, co jsem vykonal? Opravdu chcete něco vykonat proti mně? Snadno a rychle vrátím to, co jste vykonali, na vaši hlavu, 5protože jste vzali mé stříbro a mé zlato a přinesli jste mé nejlepší vzácnosti do svých chrámů. 6Prodávali jste judské a jeruzalémské syny synům Jávanovým, aby byli odvedeni daleko od svého území. 7Hle, vzbudím je z místa, kam jste je prodali, a to, co jste vykonali, vrátím na vaši hlavu. 8Prodám vaše syny a vaše dcery do ruky synů Judy a oni je prodají Šebajcům, dalekému pohanskému národu, protože Hospodin promluvil.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: