Pondělí po 24. neděli v mezidobí C – Ž 94

1Bože pomsty, Hospodine, Bože pomsty, zaskvěj se! 2Pozdvihni se, soudce země, uveď odplatu na pyšné! 3Až dokdy, Hospodine, až dokdy budou ničemové jásat? 4Chrlí drzé řeči, vychloubají se všichni činitelé nepravosti. 5Deptají tvůj lid, Hospodine, utlačují tvé dědictví. 6Hubí vdovu a příchozího, i sirotky vraždí. 7Říkají: Hospodin to nevidí, Bůh Jákobův se tím nezabývá. 8Uvažujte, vy tupci z lidu. Hlupáci, kdy to pochopíte? 9Což neslyší ten, kdo udělal ucho? Což nevidí ten, kdo vytvořil oko? 10Což nekárá ten, kdo vychovává národy? On dává člověku poznání. 11Hospodin zná lidská uvažování, , že jsou marnost. 12Blahoslavený je muž, kterého kázníš, Hospodine; vyučuješ ho ze svého zákona, 13abys ho utišil ve zlých dnech, zatímco se kope jáma pro ničemu. 14Vždyť Hospodin svůj lid nezanechá, své dědictví neopustí. 15Soud se vrátí k spravedlnosti a za ním všichni lidé přímého srdce. 16Kdo se za mě postaví proti zlovolníkům? Kdo se mě zastane proti činitelům nepravosti? 17Kdyby Hospodin nebyl mou pomocí, brzy by má duše spočinula v říši ticha. 18Řeknu-li: Uklouzne mi noha, tvé milosrdenství, Hospodine, mě podepře. 19Když sám v sobě moc přemýšlím, tvé potěšování utěší mou duši. 20Což se k tobě připojí zkázonosný trůn působící trápení — proti všem Božím ustanovením? 21Napadají duši spravedlivého a obviňují nevinnou krev. 22Hospodin je mi však nedobytným hradem, můj Bůh je mou útočištnou skálou. 23Odplatí jim jejich nepravosti a pro jejich špatnosti je zničí. Ano, Hospodin, náš Bůh, je zničí!

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: