Pátek před 4. nedělí po Zjevení Páně A – Dt 24,17 – 25,4

17Nepřevracej právo příchozího a sirotka, neber do zástavy oděv vdovy.   18Pamatuj, že jsi byl otrokem v Egyptě a Hospodin, tvůj Bůh, tě odtamtud vykoupil. Proto ti přikazuji, abys toto plnil.   19Když budeš sklízet svou žeň na poli a zapomeneš na poli snop, nevracej se, abys ho vzal. Bude patřit příchozímu, sirotkovi a vdově, aby ti Hospodin, tvůj Bůh, požehnal při všem díle tvých rukou.   20Když budeš srážet svou olivu, neprohlížej po sobě větve. To bude patřit příchozímu, sirotkovi a vdově.   21Když budeš sbírat víno ze své vinice, nepaběrkuj po sobě. To bude patřit příchozímu, sirotkovi a vdově.   22Pamatuj, že jsi byl otrokem v egyptské zemi. Proto ti přikazuji, abys plnil toto slovo. >1Když nastane spor mezi muži, přistoupí k soudu a soudci jim zjednají právo, ať spravedlivého prohlásí za spravedlivého a ničemu prohlásí vinným.   2I stane se, jestliže si ničema zaslouží rány, soudce ho nechá lehnout a bude před ním bit podle své ničemnosti patřičným počtem ran.   3Může dostat čtyřicet ran, ne více; ať nedostane více ran než tyto, příliš mnoho ran, jinak by byl tvůj bratr ve tvých očích zlehčen.   4Nedávej náhubek býku, když mlátí.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: