Pátek před 32. nedělí v mezidobí C – Sk 24, 10-23

10Když mu místodržitel pokynul, aby mluvil, Pavel odpověděl: „Vím, že po mnoho let jsi soudcem v tomto národě, a proto se budu hájit s dobrou myslí. 11Můžeš se přesvědčit, že tomu není víc než dvanáct dní, kdy jsem vystoupil do Jeruzaléma, abych se poklonil Bohu. 12A nenalezli mě, že bych s někým rozmlouval nebo vyvolával srocení davu, ani v chrámu ani v synagogách ani ve městě; 13ani nemohou před tebou dokázat to, z čeho mne nyní žalují. 14Ale vyznávám ti, že podle té Cesty, kterou nazývají sektou, takto sloužím Bohu svých otců a věřím všemu, co je napsáno v Zákoně a v Prorocích. 15A mám naději v Bohu, kterou i oni sami chovají, že jistě nastane vzkříšení spravedlivých i nespravedlivých. 16Proto i  sám se snažím mít vždy bezúhonné svědomí před Bohem i lidmi. 17Po několika letech jsem přišel, abych odevzdal svému národu almužny a přinesl oběti. 18A při nich mě našli očištěného v chrámě, ne se zástupem ani s hlukem. 19Ale někteří Židé z Asie by tu měli být před tebou a žalovat, mají-li něco proti mně. 20Nebo tito sami ať řeknou, jaký zločin na mně našli, když jsem stál před veleradou, 21kromě tohoto jediného výkřiku, který jsem zvolal, když jsem stál mezi nimi: ‚Pro vzkříšení mrtvých mě dnes soudíte.‘“ 22Avšak Félix, který byl podrobněji obeznámen s tou Cestou, je odkázal na pozdější dobu. Řekl: „Až přijde velitel Lysias, rozhodnu vaši při.“ 23Nařídil setníkovi, aby byl Pavel střežen, měl mírnou vazbu a aby nikomu z jeho přátel nebylo bráněno mu sloužit.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: