Pátek před 32. nedělí v mezidobí B – Žd 9, 15-24

15Proto je prostředníkem nové smlouvy, aby po jeho smrti, která nastala pro vykoupení z přestoupení spáchaných za první smlouvy, přijali zaslíbení věčného dědictví ti, kdo jsou povoláni. 16Neboť kde je závěť, je nutné, aby byla prokázána smrt toho, kdo ji ustanovil, 17neboť závěť je platná jen po mrtvých, protože nikdy nemá platnost, dokud žije ten, kdo ji ustanovil. 18Proto ani první smlouva nebyla uzavřena bez krve. 19Neboť když Mojžíš pověděl všemu lidu každé nařízení podle Zákona, vzal krev telat a kozlů s vodou a se šarlatovou vlnou a s yzopem, pokropil samu knihu Zákona i všechen lid 20 se slovy: Toto je ‚krev smlouvy, kterou vám přikázal Bůh‘. 21Také stánek a všechno nářadí pro službu Bohu pokropil krví stejným způsobem. 22A téměř všechno se podle Zákona očišťuje krví a bez vylití krve není odpuštění. 23Bylo tedy nutné, aby obrazy těch věcí, které jsou v nebesích, byly takto očišťovány, avšak samy nebeské věci jsou očišťovány oběťmi lepšími, než jsou tyto. 24Neboť Kristus nevešel do svatyně udělané lidskýma rukama, která je předobrazem té pravé, nýbrž do samého nebe, aby se nyní za nás ukázal před Boží tváří.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: