Pátek před 28. nedělí v mezidobí C – Ž 66, 1-12

1Hlahol Bohu, celá země! 2Opěvujte slávu jeho jména, učiňte jeho chválu slavnou! 3Řekněte Bohu: Jakou hrůzu vzbuzují tvé skutky! Pro tvou velkou sílu ti lichotí tví nepřátelé. 4Ať se ti klaní celá země, ať tě opěvuje, ať opěvuje tvé jméno! 5Pojďte a pohleďte na Boží skutky, na hrůzu vzbuzující činy, jež se týkají lidských synů. 6Moře proměnil v souš, řeku přešli suchou nohou. Tehdy jsme se v něm radovali. 7Navěky vládne svou udatností. Svým zrakem sleduje národy, vzpurníci ať se nepozdvihují! 8Dobrořečte, národy, našemu Bohu, hlasitě rozhlašujte jeho chválu! 9On zachoval naši duši při životě a nedovolil, aby naše nohy uklouzly. 10Ano, zkoušel jsi nás, Bože, přečišťoval jsi nás jako zlatník stříbro. 11Zavedls nás do lovecké sítě, vložils na naše bedra těžké břemeno. 12Nechals nám lidi jezdit po hlavě, prošli jsme ohněm i vodou, ale vyvedls nás do hojnosti.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: