Pátek před 28. nedělí v mezidobí A – Jk 4, 4-10

4 Cizoložníci a cizoložnice! Nevíte, že přátelství se světem je nepřátelství s Bohem? Kdo tedy chce být přítelem světa, stává se nepřítelem Božím. 5Či myslíte, že nadarmo praví Písmo: ‚Žárlivě touží Duch, který v nás přebývá ‘? 6Ještě větší je však milost, kterou dává. Proto Písmo praví: ‚ Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost.‘ 7Poddejte se tedy Bohu. Postavte se proti Ďáblu, a uteče od vás. 8Přibližte se k Bohu, a přiblíží se k vám. Očisťte ruce, hříšníci, a očisťte srdce, lidé dvojí mysli. 9 Pociťte svou ubohost, naříkejte a plačte. Váš smích ať se obrátí v nářek a vaše radost v sklíčenost. 10Pokořte se před Pánem, a povýší vás.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: