Pátek před 26. nedělí v mezidobí A – Ž 78, 1-4.12-16

1Meditace — Asafův žalm. Lide můj, naslouchej mému poučení, nakloňte ucho k řeči mých úst. 2Otevřu ústa v příslovích, vypovím hádanky dávnověké. 3Co jsme slýchali a pochopili a o čem nám naši otcové vyprávěli, 4nezatajíme jejich synům. Budoucí generaci budeme vypravovat o Hospodinových chvályhodných skutcích, o jeho síle a jeho divech, které učinil. 12Před jejich otci činil divy v egyptské zemi, na sóanském poli. 13Rozpoltil moře a provedl je, postavil vody jako hráz. 14Ve dne je vedl skrze oblak a celou noc skrze ohnivé světlo. 15Rozpoltil skály v pustině a napojil je jako z velkých hlubin. 16Vyvedl bystřiny ze skály a dal jim rozlít se jako vodní proudy.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: