Pátek před 23. nedělí v mezidobí C – Jr 16,14 – 17,4

14Ale hle, přicházejí dny, je Hospodinův výrok, kdy se už nebude říkat: Jakože živ je Hospodin, který vyvedl syny Izraele z egyptské země, 15nýbrž: Jakože živ je Hospodin, který vyvedl syny Izraele ze severní země a ze všech zemí, kam je zahnal. A přivedu je zpět do jejich země, kterou jsem dal jejich otcům. 16Hle, posílám pro mnoho rybářů, je Hospodinův výrok, a budou je chytat jako ryby a potom pošlu pro mnoho lovců a budou je lovit ze všech hor a ze všech návrší a ze skalních trhlin, 17neboť moje oči hledí na všechny jejich cesty; nejsou přede mnou ukryty a jejich vina se před mým zrakem neskryje. 18Avšak nejprve odplatím dvojnásobně za jejich vinu a jejich hřích, protože znesvětili mou zemi mrtvolami svých ohavných model a mé dědictví naplnili svými odpornými věcmi. 19Hospodine, moje sílo a má záštito, mé útočiště v den soužení, k tobě přijdou národy od končin země a řeknou: Naši otcové jistě zdědili klam, nicotné modly, které neprospějí. 20Cožpak si lidé mohou udělat bohy? To přece nejsou bohové! 21Proto hle, přivedu je k poznání, tentokrát jim dám poznat svoji moc a svoji udatnost a poznají, že mé jméno je Hospodin. 1Judův hřích je zapsán železným rydlem, diamantovým hrotem; je vyryt na tabulku jejich srdcí a na rohy vašich oltářů. 2Jejich synové myslí na své oltáře a na své posvátné kůly, na zelené stromy, na vyvýšená návrší, 3na horách, na poli. Tvůj majetek a všechny tvé poklady vydám za kořist, tvá návrší kvůli hříchu páchanému na celém tvém území. 4Opustíš, a to kvůli sobě, své dědictví, které jsem ti dal, a nechám tě otročit tvým nepřátelům v zemi, kterou neznáš; protože jste zanítili oheň mého hněvu, a ten bude hořet navěky.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: