Pátek před 22. nedělí v mezidobí A – Ex 3, 16-25

16Jdi a shromáždi izraelské starší a řekni jim: Ukázal se mi Hospodin, Bůh vašich otců, Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův se slovy: Dobře jsem si všímal vás i toho, co se vám děje v Egyptě, 17a řekl jsem: Vyvedu vás z egyptského soužení do země Kenaanců, Chetejců, Emorejců, Perizejců, Chivejců a Jebúsejců, do země oplývající mlékem a medem. 18Poslechnou tě a půjdeš ty a izraelští starší k egyptskému králi a řeknete mu: Setkal se s námi Hospodin, Bůh Hebrejů. A tak dovol, ať jdeme třídenní cestou do pustiny obětovat Hospodinu, našemu Bohu. 19Já však vím, že vás egyptský král nenechá jít bez zásahu mocné ruky. 20Proto vztáhnu svou ruku a budu bít Egypt všemi svými divy, které uprostřed něho učiním. Potom vás propustí. 21A způsobím tomuto lidu přízeň v očích Egypťanů, takže když budete odcházet, nebudete odcházet s prázdnou. 22Ale každá žena si vyžádá od sousedky a od příchozí ve svém domě stříbrné a zlaté předměty a oděvy. Naložíte to na své syny a dcery a vypleníte Egypt.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: