Pátek před 2. nedělí po Zjevení Páně B – Sk 13, 16-25

16Pavel vstal, pokynul rukou a řekl: „Muži Izraelci a vy, kdo se bojíte Boha, poslyšte! 17 Bůh tohoto izraelského lidu si vyvolil naše otce, vyvýšil tento lid během pobytu v egyptské zemi a vyvedl je z ní vztaženou paží; 18po dobu asi čtyřiceti let snášel jejich chování na poušti, 19a když vyhladil sedm národů v kanaánské zemi, dal jim jejich zemi za dědictví; 20 to vše trvalo asi čtyři sta padesát let. Potom jim dával soudce až do proroka Samuele. 21Pak žádali o krále, a Bůh jim dal Saula, syna Kíšova, muže z kmene Benjamínova, na čtyřicet let. 22A když ho odstranil, vzbudil jim za krále Davida, o němž vydal svědectví: ‚Nalezl jsem Davida, syna Jišajova, muže podle mého srdce, který bude činit všechnu mou vůli. ‘ 23Z jeho semene přivedl Bůh Izraeli podle zaslíbení zachránce, Ježíše. 24 Před jeho příchodem Jan předem hlásal křest pokání všemu lidu Izraele. 25A když Jan dokončoval svůj běh, říkal: ‚Já nejsem ten, za koho mne pokládáte; ale hle, za mnou přichází ten, jemuž nejsem hoden rozvázat sandály na nohou.‘“

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: