Pátek před 2. nedělí adventní C – Mal 3, 13-18

13 Protivili jste se mi svými slovy, praví Hospodin. Ptáte se: Co jsme mluvili proti tobě? 14Říkáte: Sloužit Bohu je k ničemu! Jaký zisk z toho máme, že zachováváme jeho řád, když chodíme před Hospodinem zástupů ve smutku? 15Nuže, nazýváme domýšlivce šťastnými — nejenže se dobře daří těm, kdo páchali ničemnost, ale provokovali Boha, a unikli. 16Tehdy ti, kdo se bojí Hospodina, mluvili jeden s druhým a Hospodin dával pozor a slyšel. Pamětní kniha byla před ním sepsána pro ty, kdo se bojí Hospodina a kdo si váží jeho jména. 17Budou mým vlastnictvím — praví Hospodin zástupů — v den, který učiním. Budu mít s nimi soucit, jako má člověk soucit se svým synem, který mu slouží. 18Znovu budete vidět rozdíl mezi spravedlivým a ničemou, mezi tím, kdo Bohu slouží, a tím, kdo mu neslouží.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: