Pátek před 12. nedělí v mezidobí A – Gn 35, 1-4

1I řekl Bůh Jákobovi: Vstaň, vystup do Bét-elu a usaď se tam. Postav tam oltář Bohu, který se ti ukázal, když jsi utíkal před svým bratrem Ezauem. 2Jákob tedy řekl svému domu i všem, kteří byli s ním: Odstraňte ze svého středu cizí bohy, očistěte se a změňte svůj oděv, 3vstaňme a vystupme do Bét-elu. Tam udělám oltář Bohu, který mi odpověděl ve dni mého soužení a byl se mnou na cestě, kterou jsem šel. 4Nato dali Jákobovi všechny cizí bohy, které měli, a kroužky, které měli v uších, a Jákob je skryl pod terebintem, který je u Šekemu.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: