Pátek před 1. nedělí v době postní C – Ex 6, 1-13

1Hospodin Mojžíšovi odvětil: Nyní uvidíš, co učiním faraonovi, že kvůli silné ruce je propustí, ba kvůli silné ruce je vyžene ze své země! 2I promluvil Bůh k Mojžíšovi a řekl mu: Já jsem Hospodin. 3Ukázal jsem se Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi jako Bůh Všemohoucí, ale svým jménem Hospodin jsem jim nebyl znám. 4Ustanovil jsem s nimi také svou smlouvu, že jim dám kenaanskou zemi, zemi jejich putování, v níž pobývali jako cizinci. 5Já jsem také slyšel sténání synů Izraele, jež Egypťané nutili otročit, a připomenul jsem si svou smlouvu. 6Proto řekni synům Izraele: Já jsem Hospodin. Vyvedu vás zpod jha egyptských robot, vysvobodím vás z vaší otročiny. Ujmu se vás vztaženou paží ve velikých soudech. 7A přijmu vás za svůj lid a budu vaším Bohem, a poznáte, že já Hospodin jsem váš Bůh, který vás vyvádí zpod jha egyptských robot. 8Uvedu vás do země, o které jsem pozvednutím ruky přísahal, že ji dám Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi. Vám ji dám do vlastnictví. Já jsem Hospodin. 9Mojžíš takto mluvil k synům Izraele, ale neposlouchali Mojžíše pro malomyslnost a tvrdou otročinu. 10Pak Hospodin k Mojžíšovi promluvil: 11Jdi a promluv k faraonovi, egyptskému králi, ať propustí syny Izraele ze své země. 12Ale Mojžíš před Hospodinem říkal: Hle, synové Izraele mi nenaslouchali a jak mi bude naslouchat farao, nadto jsem člověk neobratných úst! 13Ještě Hospodin promluvil k Mojžíšovi a k Áronovi a dal jim příkaz pro syny Izraele a pro faraona, egyptského krále, aby vyvedl syny Izraele z egyptské země.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: