Pátek před 1. nedělí adventní B – 1 Te 4, 1-18

1Nakonec vás, bratři, žádáme a vyzýváme v Pánu Ježíši, abyste se ještě více rozhojňovali v tom, co jste od nás převzali a co také činíte — totiž jak máte žít, abyste se líbili Bohu. 2Vždyť víte, které příkazy jsme vám vydali skrze Pána Ježíše. 3Neboť toto je vůle Boží, vaše posvěcení, abyste se zdržovali smilstva, 4 aby každý z vás uměl zacházet se svou nádobou ve svatosti a úctě, 5ne v žádostivé vášni jako pohané, kteří neznají Boha, 6a aby nikdo nepřekračoval meze a neklamal v této věci svého bratra, protože Pán je mstitelem v těch všech věcech, jak jsme vám také předem řekli a plně dosvědčili. 7Neboť Bůh nás nepovolal k nečistotě, nýbrž k tomu, abychom žili v posvěcení. 8Proto kdo toto odmítá, neodmítá člověka, ale Boha, který také do vás dává svého Svatého Ducha. 9O bratrské lásce vám není potřeba psát, neboť jste sami vyučeni od Boha, abyste milovali jeden druhého. 10A opravdu tak činíte všem bratřím v celé Makedonii. Vyzýváme vás však, bratři, abyste se v tom ještě více rozhojňovali 11a zakládali si na pokojném životě, věnovali se vlastním věcem a pracovali vlastníma rukama, jak jsme vám přikázali, 12a abyste žili slušně před těmi, kteří jsou vně, a nikoho nepotřebovali. 13Nechceme vás, bratři, nechávat v nevědomosti o těch, kdo zesnuli, abyste se nermoutili jako ti ostatní, kteří nemají naději. 14Jestliže však věříme, že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, tak Bůh také ty, kdo zemřeli skrze Ježíše, přivede s ním. 15Neboť toto vám říkáme slovem Pánovým: My živí, kteří jsme tu ponecháni do příchodu Pána, jistě nepředejdeme ty, kteří zesnuli, 16protože za zvuku přikazujícího zvolání, hlasu archanděla a Boží polnice sám Pán sestoupí z nebe a mrtví v Kristu vstanou nejdříve. 17Potom my živí, kteří tu budeme ponecháni, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích do vzduchu k setkání s Pánem. A tak už navždy budeme s Pánem. 18Proto se těmito slovy navzájem povzbuzujte.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: