Čtvrtek před Trojicí A – Jb 38, 1-11

1Tu odpověděl Hospodin Jóbovi z vichřice. Řekl: 2Kdo je tento člověk, který zatemňuje radu výroky bez poznání? 3Přepásej si nyní bedra jako muž. Vyptám se tě a pouč mě. 4Kde jsi byl, když jsem zakládal zemi? Pověz, pokud víš něco rozumného. 5Kdo určil její rozměry, jestlipak víš? Anebo kdo nad ní roztáhl měřicí šňůru? 6Do čeho byly zapuštěny její podpěry, nebo kdo založil její rohový kámen, 7když jitřní hvězdy společně jásaly a všichni Boží synové hlaholili? 8A kdo zahradil moře vraty, když se vyvalilo, vyšlo z lůna? 9Když jsem na něj položil oblak jako oděv a hustou temnotu jako plenku, 10 určil jsem mu svou hranici, umístil jsem závoru a vrata. 11Řekl jsem: Dosáhneš až sem a dál už ne, tvé vlny hrdě dorazí pouze sem.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: