Čtvrtek před 5. nedělí velikonoční B – Am 8, 1-7

1Toto mi ukázal Panovník Hospodin: Hle, koš letního ovoce. 2Řekl: Co vidíš, Ámosi? Řekl jsem: Koš letního ovoce. Hospodin mi řekl: Přišel konec pro můj lid Izrael. Nebudu mu již déle promíjet. 3V onen den budou palácové zpěvačky naříkat, je výrok Panovníka Hospodina, na každém místě bude pohozeno mnoho mrtvol. Ticho. 4Slyšte to, vy, kteří bažíte po nuzném, chcete odstranit chudé v zemi. 5Říkáte: Kdy přejde novoluní, abychom prodávali obilí, sobota, abychom otevřeli obilnice, umenšovali míru a zvyšovali cenu a podváděli falešnými váhami, 6abychom chudé kupovali za stříbro, nuzného za pár sandálů a prodávali obilný odpad? 7Hospodin přísahal při Jákobově pýše: Nikdy nezapomenu na žádné jejich skutky.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: