Čtvrtek před 4. nedělí v době postní C – Joz 4, 1-13

1I stalo se, jakmile prošel celý národ Jordánem, že Hospodin řekl Jozuovi: 2Vyberte si z lidu dvanáct mužů, po jednom muži z každého kmene, 3a přikažte jim: Vyneste si odsud zprostřed Jordánu, ze stanoviště, kde pevně stály nohy kněží, dvanáct kamenů. Vezmete je s sebou a ponecháte je v tábořišti, ve kterém se na noc utáboříte. 4Jozue tedy svolal těch dvanáct mužů, které určil ze synů Izraele, po jednom muži z každého kmene. 5Jozue jim řekl: Projděte před truhlou Hospodina, svého Boha, doprostřed Jordánu a vyzdvihněte si pro vás každý na rameno jeden kámen podle počtu kmenů synů Izraele, 6aby to bylo znamením uprostřed vás. Neboť vaši synové se zítra zeptají: K čemu máte tyto kameny? 7Tehdy jim povíte, jak ustoupily vody Jordánu před truhlou Hospodinovy smlouvy, když procházela Jordánem. Jordánské vody ustoupily a tyto kameny zůstanou na památku pro syny Izraele až na věky. 8Synové Izraele tedy učinili tak, jak Jozue přikázal, a vynesli dvanáct kamenů zprostřed Jordánu, jak to Hospodin vyhlásil před Jozuem, podle počtu kmenů synů Izraele, vzali si je s sebou do tábořiště a ponechali je tam. 9Jozue postavil dvanáct kamenů uprostřed Jordánu na stanovišti nohou kněží nesoucích truhlu smlouvy. Zůstaly tam až do tohoto dne. 10A kněží nesoucí truhlu stáli uprostřed Jordánu, dokud se nesplnilo každé slovo, které Jozuovi přikázal Hospodin, aby pověděl lidu všechno, co Jozuovi přikázal Mojžíš. Lid si pospíšil a prošel. 11I stalo se, že jakmile přestal procházet všechen lid a prošla Hospodinova truhla a kněží před lidem, 12prošli i synové Rúbenovi, synové Gádovi a polovina kmene Manasesova sešikováni před syny Izraele, jak jim to nakázal Mojžíš. 13Asi čtyřicet tisíc vojenských ozbrojenců prošlo před Hospodinem do boje na jerišské stepi.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: