Čtvrtek před 30. nedělí v mezidobí C – 2 Tm 3, 1-9

1Toto však věz, že v posledních dnech nastanou těžké časy. 2Lidé budou sobečtí, chtiví peněz, chlubiví, domýšliví, rouhaví, rodičů neposlušní, nevděční, nesvatí, 3bezcitní, nesmířliví, pomlouvační, nevázaní, hrubí, nepřátelští k dobrému, 4zrádní, lehkomyslní, nadutí, milující rozkoš spíše než milující Boha. 5Budou mít vnější formu zbožnosti, ale její moc jim bude cizí. Od takových se odvracej. 6K nim patří ti, kteří vnikají do domů a podmaňují si lehkověrné ženy, které jsou obtížené hříchy a hnané rozličnými žádostmi, 7které se stále učí, a nikdy nemohou přijít k poznání pravdy. 8Jako se Jannés a Jambrés postavili proti Mojžíšovi, tak se i tito lidé stavějí proti pravdě. Jsou to lidé se zvrácenou myslí, neosvědčení ve víře. 9Ale dále nepostoupí, neboť jejich nerozum bude všem zřejmý, jako byl i nerozum oněch dvou.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: