Čtvrtek před 24. nedělí v mezidobí C – 1 Tm 1, 1-11

1Pavel, apoštol Krista Ježíše podle příkazu Boha, našeho Zachránce, a Krista Ježíše, naší naděje, 2Timoteovi, vlastnímu synu ve víře: Milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce našeho a Krista Ježíše, Pána našeho. 3Když jsem cestoval do Makedonie, vybídl jsem tě, abys zůstal v Efesu a nařídil jistým lidem, aby neučili odchylným naukám 4a nezabývali se bájemi a nekonečnými rodokmeny, které vedou spíše k hloubání než k Boží správě, která spočívá na víře. 5Cílem tohoto nařízení je láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry. 6Od toho se někteří odchýlili a obrátili se k prázdnému mluvení. 7Chtějí být učiteli Zákona, a nechápou ani to, co říkají, ani to, o čem se tak jistě vyslovují. 8Víme, že Zákon je dobrý, když ho někdo užívá náležitě 9a je si vědom toho, že Zákon není dán pro spravedlivého, nýbrž pro lidi nespravedlivé a nepoddajné, bezbožné a hříšné, pro lidi nesvaté a světské, pro otcovrahy a matkovrahy, pro vrahy vůbec, 10smilníky, lidi praktikující homosexualitu, únosce, lháře, křivopřísežníky, a co ještě jiného se příčí zdravému učení 11podle evangelia slávy blahoslaveného Boha, které mi bylo svěřeno.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: