Čtvrtek před 19. nedělí v mezidobí C – Ř 9, 1-9

1Mluvím pravdu v Kristu, nelžu, a dosvědčuje mi to mé svědomí v Duchu Svatém, 2že mám veliký zármutek a neustálou bolest ve svém srdci. 3Přál bych si, abych já sám byl zavržen od Krista místo svých bratrů, svých příbuzných podle těla. 4Jsou to Izraelci, jim patří synovství, sláva i smlouvy, jim byl dán Zákon, služba a zaslíbení, 5jejich jsou otcové a z nich podle těla pochází Mesiáš, který je nade vším, Bůh požehnaný na věky. Amen. 6Ne že by Boží slovo selhalo. Neboť ne všichni ti, kteří pocházejí z Izraele, jsou Izrael, 7ani ne proto, že jsou potomstvem Abrahamovým, jsou všichni jeho dětmi, nýbrž ‚v Izákovi bude tobě povoláno símě.‘ 8To jest: Božími dětmi nejsou děti těla, nýbrž za potomky se považují děti zaslíbení. 9Zaslíbení, kterým bylo toto slovo: ‚V tomto čase přijdu, a Sára bude mít syna.‘

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: