Čtvrtek před 10. nedělí v mezidobí C – Ex 29, 1-9

1Toto s nimi uděláš, abys je posvětil, aby mi sloužili jako kněží: Vezmi jednoho býčka a dva berany bez vady, 2nekvašený chléb, nekvašené bochníky namísené s olejem, nekvašené placky pomazané olejem; uděláš je z jemné pšeničné mouky. 3Dáš je do jednoho koše a přineseš je v koši — a k tomu toho býčka a dva berany. 4I Árona a jeho syny přivedeš ke vchodu do stanu setkávání. Umyješ je vodou. 5Vezmeš roucha a oblékneš Áronovi suknici, plášť efódu, efód a náprsník a zavážeš ho ozdobným pásem efódu. 6Na hlavu mu položíš turban a upevníš na turbanu svatou čelenku. 7Vezmeš olej pomazání, vyleješ mu ho na hlavu a pomažeš ho. 8Přivedeš i jeho syny a oblékneš jim suknice. 9Přepásáš je šerpou, Árona a jeho syny, a přivážeš jim klobouky. Jim bude patřit kněžství jako věčné ustanovení. Zasvětíš Árona a jeho syny.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: