7. neděle po Zjevení Páně A – 1. čtení Lv 19,1-2.9-18

1Hospodin promluvil k Mojžíšovi: 2Promluv k celé pospolitosti synů Izraele a řekni jim: Buďte svatí, neboť já, Hospodin, váš Bůh, jsem svatý. 9Když budete sklízet žeň své země, nevyžínej zcela rohy svého pole a nesbírej klasy po své žni. 10Svou vinici nepaběrkuj a (spadlé bobule) své vinice nesbírej. Nech je pro chudého a příchozího. Já Hospodin jsem váš Bůh. 11Nekraďte, nezapírejte a nelžete jeden druhému. 12Nepřísahejte lživě v mém jménu, ať neznesvětíš jméno svého Boha. Já jsem Hospodin. 13Neutlačuj svého bližního a neokrádej ho. Výdělek najatého u tebe nezůstane do rána. 14Neproklínej hluchého a nedávej překážku před slepého, ale boj se svého Boha. Já jsem Hospodin. 15Při soudu nejednejte špatně: nestraň chudému ani nenadržuj vysoko postavenému. Svého druha suď spravedlivě. 16Nechoď pomlouvat mezi svým lidem. (Nestav se na krev svého bližního.)jsem Hospodin. 17Neměj ve svém srdci nenávist vůči svému bratrovi. Přísně pokárej svého druha, ať kvůli němu neneseš hřích. 18Nemsti se a nehněvej se na syny svého lidu, ale miluj svého bližního jako sebe samého. Já jsem Hospodin.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: