7. ledna C – Da 2, 1-19

1 Avšak počet synů Izraele bude jako počet mořského písku, který nemůže být změřen ani spočítán. I stane se, že místo toho, že jim bylo řečeno: (Nejste můj lid,) jim bude řečeno: Jste synové (živého Boha.) 2 Synové Judy i synové Izraele budou společně shromážděni, ustanoví si jednoho předáka a vyjdou ze země, neboť velký bude den Jizreelu. 3 Řekněte svým bratrům: Můj lide a svým sestrám: Omilostněná. 4 Veďte při se svou matkou, veďte, protože ona ne mou ženou a já nejsem jejím mužem. (od sebe) odstraní svá smilstva a znaky svého cizoložství zprostřed svých prsů.5 Jinak ji svléknu do naha a vystavím ji, jak byla v den svého zrodu; proměním ji, že bude jako pustina, učiním ji podobnou bezvodé zemi a nechám ji zemřít žízní.6 Ani nad jejími syny se neslituji, protože jsou to synové smilstva. 7 Protože jejich matka smilnila, nestydatě jednala ta, jež je počala. Vždyť říkala: Půjdu za svými milenci, kteří mi dávají chléb a vodu, vlnu a len, olej a nápoj.8 Proto hle, zatarasím její cestu trním, (zazdím ji zdí, aby nenašla své stezky.9 Bude honit své milence, ale nedostihne je, bude je hledat, ale nenajde je. Pak řekne: Půjdu a navrátím se ke svému prvnímu muži, protože tehdy mi bylo lépe než nyní.10 Neví, že já jsem jí dával obilí, nové víno i olej a rozmnožil jsem jí stříbro a zlato, které oni použili pro Baala. 11 Proto si vezmu zpět své obilí (v jeho době) i své nové víno v jeho určený čas; odejmu svoji vlnu a svůj len, které měly zakrývat její nahotu. 12 Nyní odhalím její hanbu před očima jejích milenců a nikdo ji nevysvobodí z mé ruky.13 Ukončím všechny její oslavy, její každoroční svátky, její novoluní, její soboty — všechny její určené svátky.14 Zpustoším její révu a její fíkovníky, o nichž říkala: (To je moje mzda, kterou mi dali moji milenci.) Proměním je v houštinu a bude je požírat polní zvěř. 15 Navštívím ji s trestem za dny baalů, kdy jim obětovala, zdobila se svými náušnicemi a šperky, chodila za svými milenci, ale na mě zapomněla, je Hospodinův výrok. 16 Ale hle, já ji přivábím, přivedu ji do pustiny a (budu mluvit k jejímu srdci. ) 17 Tam jí dám její vinici a údolí Akór jako bránu naděje. Tam (bude povolná) jako za dnů svého mládí, jako v den, kdy vyšla z egyptské země.18 (I stane se v onen den,) je Hospodinův výrok, že budeš volat: (Můj muži,) a nebudeš už na mě volat: (Můj Baale.) 19 Odstraním (jména baalů) z jejích úst a nebudou připomínáni už svým jménem.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: