6. neděle v době postní (pašijová, palmová) A – Mt 21, 1-11

1Když se Ježíš se svými učedníky přiblížili k Jeruzalému a přišli do Betfage na Olivové hoře, poslal Ježíš dva učedníky 2a řekl jim: „Jděte do protější vesnice a hned naleznete uvázanou oslici a s ní oslátko. Odvažte je a přiveďte ke mně. 3A kdyby vám někdo něco řekl, povězte: ‚Pán je potřebuje a hned je pošle.‘“ 4Toto všechno se stalo, aby se naplnilo, co bylo řečeno skrze proroka: 5‚Řekněte dceři siónské: Hle, tvůj král k tobě přichází, tichý a sedící na oslici a na oslátku, synu pod jhem.‘ 6Učedníci šli a učinili, jak jim Ježíš nařídil. 7Přivedli oslici i oslátko, položili na ně pláště a on se na ně posadil. 8Mohutný zástup rozprostřel své pláště na cestu, jiní zase odsekávali větve ze stromů a stlali je na cestu. 9Zástupy, které šly před ním, i ty, které ho doprovázely, křičely: „Hosana synu Davidovu! Požehnaný, který přichází ve jménu Pána! Hosana na výsostech!“ 10 Když vjel do Jeruzaléma, celé město se zatřáslo a říkalo: „Kdo to je?“ 11Zástupy říkaly: „To je prorok Ježíš, ten z Nazareta v Galileji.“

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: