5. ledna A – Joz 1, 1-9

1I stalo se po smrti Mojžíše, otroka Hospodinova, že Hospodin řekl Jozuovi, synu Núnovu, služebníku Mojžíšovu: 2Mojžíš, můj otrok, zemřel. Nyní tedy vstaň, přejdi tento Jordán, ty a všechen tento lid, do země, kterou jim, synům Izraele, dávám. 3Každé místo, na které šlápne vaše chodidlo, jsem vám dal, jak jsem to prohlásil před Mojžíšem. 4Od pustiny a tohoto Libanonu až k veliké řece, řece Eufratu, celá země Chetejců až k Velikému moři na západ slunce bude vaším územím. 5Nikdo se proti tobě nepostaví po všechny dny tvého života. Jako jsem byl s Mojžíšem, budu i s tebou. Nenechám tě klesnout ani tě neopustím. 6 Posilni se a buď odvážný, protože ty dáš lidu do dědictví tuto zemi, o které jsem přísahal jejich otcům, že jim ji dám. 7Hlavně se posilni a buď velmi odvážný, abys zachovával a plnil celý zákon, jak ti přikázal Mojžíš, můj otrok. Neodvrať se od něj napravo ani nalevo, abys rozumně jednal všude, kam půjdeš. 8 Kniha tohoto zákona se nevzdálí od tvých úst. Budeš nad ním rozjímat ve dne i v noci, abys zachovával a konal všechno, co je v něm zapsáno, protože tehdy dosáhneš na své cestě úspěchu a tehdy budeš rozumně jednat. 9Vždyť jsem ti přikázal: Posilni se a buď odvážný, neměj strach a neděs se, protože Hospodin, tvůj Bůh, bude s tebou všude, kam půjdeš.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: