4. neděle po Zjevení Páně C – L 4, 21-30

21Ježíš začal říkat: „Dnes se naplnilo toto Písmo ve vašich uších.“ 22Všichni mu přisvědčovali a divili se těm slovům milosti, vycházejícím z jeho úst, a říkali: „Není tento syn Josefův?“ 23Řekl jim: „Jistě mi řeknete toto přísloví: Lékaři, uzdrav sám sebe! To, o čem jsme uslyšeli, že se stalo v Kafarnaum, učiň i zde ve své domovině.“ 24Řekl: „Amen, pravím vám, že žádný prorok není vítaný ve své vlasti. 25Po pravdě vám pravím, ve dnech Eliášových, když bylo nebe zavřeno na tři roky a šest měsíců, takže nastal veliký hlad po celé zemi, bylo mnoho vdov v Izraeli. 26A k žádné z nich nebyl Eliáš poslán, nýbrž jen k ženě vdově do Sarepty v Sidónu. 27A mnoho malomocných bylo v Izraeli za proroka Elizea, a žádný z nich nebyl očištěn, jen Syřan Náman.“ 28 Když to slyšeli, byli všichni v synagoze naplněni hněvem. 29Vstali, vyhnali ho za město a dovedli ho až na okraj hory, na níž bylo jejich město vystavěno, aby ho svrhli dolů. 30On však prošel jejich středem a ubíral se dál.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: