4. neděle adventní A – 2. čtení Ř 1, 1-7

1Pavel, otrok Krista Ježíše, povolaný apoštol, oddělený pro Boží evangelium,   2které Bůh předem zaslíbil skrze své proroky ve svatých Písmech,   3evangelium o jeho Synu, jenž povstal podle těla z potomstva Davidova   4a podle Ducha svatosti byl vzkříšením z mrtvých ustanoven za Syna Božího v moci, evangelium o Ježíši Kristu, našem Pánu.   5Skrze něho jsme přijali milost a apoštolské poslání k poslušnosti víry pro jeho jméno mezi všemi národy,   6mezi nimiž jste i vy, povolaní Ježíše Krista.   7Všem těm, kdo jsou v Římě, milovaným Božím, povolaným svatým: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: