30. neděle v mezidobí C – 1. čtení Jl 2, 23-32

23Synové Sijónu, jásejte a radujte se v Hospodinu, svém Bohu, protože vám dal učitele spravedlnosti, seslal vám déšť, podzimní i jarní déšť jako na počátku. 24Humna budou plná zrna a sudy budou oplývat novým vínem a olejem. 25Nahradím vám roky, které sežraly kobylky arbe, kobylky jelek, kobylky chasíl a kobylky gázám, mé velké vojsko, které jsem poslal proti vám. 26Dobře a dosyta se najíte a budete chválit jméno Hospodina, svého Boha, který s vámi podivuhodně jednal. Můj lid nebude nikdy zahanben. 27Poznáte, že jsem uprostřed Izraele a že já, Hospodin, jsem vaším Bohem, a nikdo jiný. Můj lid nebude nikdy zahanben. 1Potom se stane, že vyleji svého Ducha na každé tělo. Vaši synové a vaše dcery budou prorokovat, vaši starci budou mít sny a vaši mládenci budou mít vidění. 2Také na otroky a otrokyně vyleji v oněch dnech svého Ducha. 3Učiním divy na nebi i na zemi, krev, oheň a sloupy kouře. 4Slunce se změní v temnotu a měsíc v krev, dříve než přijde Hospodinův den, velký a hrozný. 5I stane se, že každý, kdo bude vzývat Hospodinovo jméno, se zachrání, protože na hoře Sijón a v Jeruzalémě bude útočiště, jak pravil Hospodin, mezi vyváznuvšími, které Hospodin povolává.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: