3. neděle po Zjevení Páně A – Evangelium Mt 4, 12-23

12Když Ježíš uslyšel, že byl Jan uvězněn, odebral se do Galileje.   13Opustil Nazaret, šel a usadil se v Kafarnaum, které je u moře, v oblastech Zabulón a Neftalí,   14aby se naplnilo, co bylo řečeno skrze proroka Izaiáše:   15‚Země Zabulón a země Neftalí, cestou u moře, za Jordánem — Galilea pohanů;   16lid sedící v temnotě uviděl veliké světlo, těm, kteří seděli v krajině a stínu smrti, vzešlo světlo.‘   17Od té chvíle začal Ježíš hlásat a říkat: „Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království Nebes.“   18Když se procházel podél Galilejského moře, uviděl dva bratry, Šimona zvaného Petr a jeho bratra Ondřeje, jak do moře vrhají kruhovou síť; byli totiž rybáři.   19Řekl jim: „Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí.“   20Oni hned opustili sítě a následovali ho.   21A když odtamtud poodešel, uviděl jiné dva bratry, Jakuba, syna Zebedeova, a jeho bratra Jana, jak v lodi se svým otcem Zebedeem spravují své sítě. I povolal je.   22Oni ihned opustili loď i svého otce a následovali ho.   23Procházel celou Galilejí, učil v jejich synagogách, hlásal evangelium království a uzdravoval každou nemoc a každou slabost v lidu.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: