3. neděle adventní C – L 3, 7-18

7Zástupům, které vycházely, aby se od něho daly pokřtít, Jan říkal: „Plemeno zmijí! Kdo vám ukázal, jak utéci před nadcházejícím hněvem? 8Vydávejte tedy ovoce svědčící o pokání a nezačínejte si říkat: ‚Náš otec je Abraham.‘ Neboť vám pravím, že Bůh může Abrahamovi vzbudit děti z těchto kamenů. 9A sekera už je přiložena ke kořeni stromů. Každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně.“ 10Zástupy se ho ptaly: „Co tedy máme dělat?“ 11Odpověděl jim:„Kdo má dvě košile, ať dá tomu, který nemá, a kdo má co k jídlu, ať činí podobně.“ 12Přišli i celníci, aby byli pokřtěni, a řekli mu: „Učiteli, co máme dělat?“ 13On jim řekl: „Nevybírejte víc, než je vám nařízeno.“ 14Ptali se ho i vojáci: „A co bychom měli udělat my?“ Řekl jim: „Nikoho neolupujte ani nevydírejte, a buďte spokojeni se svým žoldem.“ 15 Zatímco lid byl plný očekávání a všichni ve svých srdcích rozvažovali o Janovi, není-li snad on ten Kristus, 16řekl na to Jan všem: „Já vás sice křtím vodou, avšak přichází silnější než já, jemuž nejsem hoden rozvázat řemínek u jeho sandálů; on vás bude křtít v Duchu Svatém a ohni. 17V jeho ruce je lopata, aby pročistil svůj mlat a pšenici shromáždil do své sýpky, ale plevy bude pálit ohněm neuhasitelným.“ 18Tak i mnoha jinými slovy napomínaje lid, hlásal dobrou zprávu.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: