3. ledna C – Jb 42, 10-17

10 Hospodin tehdy změnil Jóbův úděl, když se k němu modlil za své přátele. A ke všemu, co Jób měl, Hospodin dvojnásobně přidal.11 Také všichni jeho bratři a všechny jeho sestry a všichni, kdo ho předtím znali, k němu přišli, jedli s ním v jeho domě chléb, projevovali mu účast a utěšovali jej po všem tom neštěstí, které na něho Hospodin přivedl. Dali mu každý jednu kesítu a  jeden zlatý kroužek. 12 Hospodin tehdy požehnal Jóbův konec více než jeho počátek. Jób měl čtrnáct tisíc kusů bravu a šest tisíc velbloudů, tisíc spřežení skotu a tisíc oslic.13 Dále měl sedm synů a tři dcery.14 První dal jméno Jemíma, druhé jméno Kesía a třetí jméno Keren-ha-púk. 15 V celé zemi se nenašly ženy tak krásné jako Jóbovy dcery. Jejich otec jim dal dědictví mezi jejich bratry.16 Jób potom žil ještě sto čtyřicet let a viděl své syny a syny svých synů po čtyři generace.17 I zemřel Jób starý a sytý dnů.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: