3. ledna A – Ž 72

1Šalomounův. Bože, dej své soudy králi a svou spravedlnost královskému synu.   2Pak bude soudit tvůj lid spravedlivě a tvé chudé podle práva.   3Hory přinesou lidu pokoj; i pahorky ve spravedlnosti.   4Bude soudit chudé z lidu, bude spásou synům nuzného — utlačovatele však srazí.   5Budou se tě bát, dokud bude slunce i dokud bude měsíc, po všechna pokolení.   6Sestoupí jak déšť na posečenou louku, jako přeháňky skrápějící zemi.   7V jeho dnech rozkvete spravedlivý a bude hojný pokoj, dokud nepřestane měsíc. &nbs10Králové Taršíše i ostrovů budou přinášet dary, králové Šeby a Seby budou odvádět tribut.   11Budou se mu klanět všichni králové, všechny národy mu budou sloužit,   12neboť vysvobodí nuzného, když volá, chudého, který nemá pomocníka.   13Slituje se nad chudým a nuzným a duše nuzných zachrání.   14Vykoupí jejich duše z útisku a od násilí, jejich krev je v jeho očích vzácná.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: