2. neděle v době postní B – Ř 4, 13-25

13Zaslíbení, že bude dědicem světa, se Abrahamovi a jeho potomstvu nedostalo skrze Zákon, nýbrž skrze spravedlnost z víry. 14Neboť jsou-li dědici ti, kteří jsou jimi ze Zákona, je víra zbytečná a zaslíbení je zrušeno. 15Zákon působí hněv. Kde však není Zákon, tam není ani přestoupení. 16Dědictví je proto z víry, aby bylo podle milosti a aby bylo toto zaslíbení platné pro veškeré potomstvo, nejen pro ty, kdo jsou ze Zákona, ale i pro ty, kdo jsou z víry Abrahama, jenž je otcem nás všech, 17jak je napsáno: ‚ Ustanovil jsem tě za otce mnohých národů.‘ Je otcem před tím, jemuž uvěřil, před Bohem, který oživuje mrtvé a povolává to, co není, jako by bylo. 18On proti naději na základě naděje uvěřil, že se stane otcem mnohých národů podle toho, co je řečeno: ‚Tak bude tvé potomstvo. ‘ 19A neochabl ve víře, ani když mu bylo asi sto let; ačkoliv pohleděl na své již umrtvené tělo a na odumřelé lůno Sářino, 20 nezačal v nevěře o Božím zaslíbení pochybovat, ale byl posílen ve víře, když vzdal slávu Bohu, 21a nabyl pevného přesvědčení, že to, co Bůh zaslíbil, je mocen i učinit. 22Proto mu to také bylo počteno za spravedlnost. 23To, že mu to bylo počteno za spravedlnost, nebylo však napsáno jen kvůli němu, 24nýbrž také kvůli nám, kterým to má být počítáno, nám, kteří spoléháme na toho, jenž vzkřísil z mrtvých Ježíše, našeho Pána. 25On byl vydán pro naše provinění a vzkříšen pro naše ospravedlnění.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: