2. neděle adventní C – L 3, 1-6

1 V  patnáctém roce vlády císaře Tiberia, když v Judsku vládl Pontius Pilát a v Galileji byl tetrarchou Herodes, jeho bratr Filip byl tetrarchou na území Itureje a Trachonitidy a Lyzanias byl tetrarchou v Abiléně,2 za velekněze Annáše a Kaifáše, stalo se slovo Boží k Janovi, synovi Zachariáše, v pustině.3 I šel do celého okolí Jordánu a hlásal křest pokání k odpuštění hříchů,4 jak je napsáno v knize slov proroka Izaiáše: ‚Hlas volajícího v pustině: Připravte Pánovu cestu, vyrovnávejte jeho stezky!5 Každé údolí bude zaplněno, každá hora a pahorek bude snížen; co je křivé, bude rovné, drsné cesty budou hladké;6 a každé tělo uvidí Boží záchranu.‘

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: