15. neděle v mezidobí C – 1. čtení Am 7, 7-17

7Hospodin mi ukázal: Hle, Panovník stál na hradbě postavené podle olovnice a v jeho ruce byla olovnice. 8Hospodin mi řekl: Co vidíš, Ámosi? Odpověděl jsem: Olovnici. Panovník řekl: Hle, umístím olovnici doprostřed svého lidu, Izraele. Nebudu mu již déle promíjet. 9Izákova návrší budou zpustošena, izraelské svatyně zpustnou a proti domu Jarobeámovu povstanu s mečem. 10Tehdy bételský kněz Amasjáš poslal k izraelskému králi Jarobeámovi se slovy: Ámos se proti tobě spikl uprostřed domu izraelského. Země není schopna snášet všechna jeho slova. 11Neboť Ámos řekl toto: Jarobeám zemře mečem a Izrael bude ze své země zcela jistě odveden do exilu. 12Amasjáš řekl Ámosovi: Vidoucí, jdi, uteč do judské země, tam jez chléb a tam prorokuj! 13Ale v Bét-elu již déle neprorokuj, protože to je svatyně králova a královský palác. 14Ámos odpověděl Amasjášovi: Já jsem nebyl prorok ani prorocký žák, ale byl jsem chovatel dobytka a pěstitel fíkovníků sykomor. 15Hospodin mě však vzal od chovu ovcí a řekl mi: Jdi a prorokuj mému lidu Izraeli! 16Nyní slyš Hospodinovo slovo: Ty říkáš: Neprorokuj proti Izraeli a nemluv proti domu Izákovu. 17Proto takto praví Hospodin: Tvá žena bude smilnit ve městě, tvoji synové a tvé dcery padnou mečem, tvá země bude rozdělena provazem a ty zemřeš v nečisté zemi. Izrael bude ze své země zcela jistě odveden do exilu.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: