10. neděle v mezidobí C – L 7, 11-17

11A stalo se, že hned nato šel Ježíš do města zvaného Naim. A šli s ním mnozí jeho učedníci a veliký zástup. 12Když se přiblížil k městské bráně, hle, vynášeli mrtvého, jediného syna jeho matky, a ta byla vdova; byl s ní velký zástup z města. 13Když ji Pán uviděl, byl nad ní hluboce pohnut a řekl jí: „Neplač!“ 14Pak přistoupil a dotkl se már. Ti, kteří je nesli, se zastavili. Řekl: „Chlapče, pravím ti, probuď se!“ 15Mrtvý se posadil a začal mluvit; a Ježíš ho dal jeho matce. 16Všech se zmocnil strach, oslavovali Boha a říkali: „Veliký prorok povstal mezi námi“ a „Bůh navštívil svůj lid.“ 17A toto slovo o něm se rozšířilo po celém Judsku a po všem okolí.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: