Jste zde

Ekumenický lekcionář


dnes (2019-01-20)
předchozí < den (2018-06-17) > následující
předchozí < týden > následující
předchozí << měsíc >> následující


Texty pro 17. červen 2018, 11. neděle v mezidobí B


Kalendarium

Založen Ochranov (Herrnhut) Českými bratřími, emigranty z Moravy, na statcích hraběte Zinzendorfa v saské Horní Lužici (1727).

Popis lekcionáře

Obecná charakteristika nedělního lekcionáře v mezidobí cyklu B
Evangelia jsou volena (3.-33. neděle) semikontinuálně z Marka. Výjimku tvoří 6. kapitola Janova evangelia zařazená o 17.-21. neděli.
2. čtení jsou vybrána semikontinuálně z 2. listu Korinťanům (7.-14. neděle), Efesanům (15.-21. neděle), listu Jakubova (22.-26. neděle), listu Židům (27.-33. neděle).
1. čtení nabízí semikontinuálně Přední proroky (resp. „Davidovskou literaturu“): 1. knihu Samuelovu (9.-12. neděle); 2. knihu Samuelovu (13.-19. neděle), 1. knihu královskou (20.-21. neděle, Velepíseň (22. neděle), Přísloví (23.-25. neděle), Ester (26. neděle), Job (27.-30. neděle) a Ruth (32.-32. neděle). Na 1. čtení je vždy tématicky navázán příslušný žalm.


11. neděle v mezidobí B
Nedělní 1. čtení o pomazání Davida (1 Sa 15,34 – 16,13) spojuje s evangeliem o hořčičném semenu (Mk 4, 26-34) pojem nejmenší/nejmladší. 2. čtení (2 K 5, 6-10.(11-13).14-17) lze shrnout: Kdo věří v Krista, který zemřel za všechny, je nové stvoření.

SZ čtení týdne předkládají Saulův příběh. Ve čtvrtek (1 Sa 9, 15-27) je vyvolen Saul, ačkoli je z nejmenšího izraelského kmene a nejmenší čeledi v něm. V pátek (1 Sa 10, 1-8) je pomazán. V sobotu (1 Sa 13, 1-15a) vítězí nad Pelištějci, ale tažení ukončí předčasně.
V pondělí (1 Sa 13,23 – 14,23) Saul díky hrdinství Jónatana vítězí. V úterý (1 Sa 15, 10-23) Samuel oznamuje Saulovi jeho pochybení. Ve středu (1 Sa 15, 25-31) Saul své pochabení přiznává.

NZ čtení doplňují téma nedělního 2. čtení. Ve čtvrtek (Žd 2, 5-9) vidíme Ježíše „pro utrpení smrti ověnčeného slávou a ctí, (který) tak z milosti Boží za každého okusil smrti“ (Žd 2,9). V pátek (Žd 11, 4-7) byl „vírou Henoch přenesen, aby nespatřil smrt“ (Žd 11,5).
V pondělí (Ga 6, 11-18) se Pavel může chlubit jen „křížem našeho Pána Ježíše Krista, skrze nějž je pro mne svět ukřižován a já pro svět“ (Ga 6,14). V úterý (Zj 21,22 – 22,5) je ukázána sláva vítězného Beránka.

Evangelia mají obdobnou tematiku jako evangelium nedělní. Ve sobotu (Mk 4, 1-20) vydá semeno úrodu, ve středu (L 6, 43-45) nese dobrý strom dobré ovoce.

11. neděle v mezidobí B

1 Sa 15,34 - 16,13

34Potom Samuel šel do Rámy a Saul šel do svého domu v Gibeji Saulově. 35Samuel již Saula neviděl až do dne své smrti, ale truchlil nad Saulem. A Hospodin litoval, že ustanovil Saula králem nad Izraelem. 1Hospodin řekl Samuelovi: Jak dlouho budeš truchlit nad Saulem? Já jsem ho zavrhl, aby nekraloval nad Izraelem. Naplň svůj roh olejem a jdi. Posílám tě k Jišajovi Betlémskému, protože mezi jeho syny jsem si vyhlédl krále. 2Samuel řekl: Jak mohu jít? Saul o tom uslyší a zabije mě. Hospodin řekl: Vezmi s sebou jalovici a řekni: Přišel jsem obětovat Hospodinu. 3Pozvi Jišaje k oběti a já ti oznámím, co máš udělat. Pomažeš mi toho, o kterém ti řeknu. 4Samuel udělal to, co Hospodin řekl, a přišel do Betléma. Starší města mu šli vyděšeni naproti a zeptali se: Přicházíš v pokoji? 5Odpověděl: V pokoji. Přišel jsem obětovat Hospodinu. Posvěťte se a pojďte se mnou k oběti. Posvětil i Jišaje a jeho syny a pozval je k oběti. 6Stalo se, že když přišli, uviděl Elíaba a řekl si: Jistě je před Hospodinem jeho pomazaný. 7Hospodin však Samuelovi řekl: Nehleď na jeho vzhled ani na jeho velkou výšku, neboť jsem ho zavrhl, jelikož se nedívám na to, na co se dívá člověk. Vždyť člověk se dívá na to, co má před očima, ale Hospodin se dívá na srdce. 8Jišaj zavolal Abínádaba a předvedl ho před Samuela. Ten řekl: Ani toho Hospodin nevyvolil. 9Jišaj předvedl Šamu, ale Samuel řekl: Ani toho Hospodin nevyvolil. 10Jišaj předvedl před Samuela svých sedm synů, avšak Samuel Jišajovi řekl: Hospodin je nevyvolil. 11Nato řekl Samuel Jišajovi: To jsou všichni mládenci? Odpověděl: Ještě nejmladší. Zrovna pase ovce. Samuel řekl Jišajovi: Pošli pro něj a nech ho přivést, neboť nezasedneme, dokud sem nepřijde. 12Poslal pro něj a přivedl ho. Byl ryšavý, s krásnýma očima a hezkého vzhledu. Hospodin řekl: Vstaň a pomaž ho, neboť to je on. 13Samuel vzal roh s olejem a pomazal ho uprostřed jeho bratrů. Od onoho dne i nadále Davida uchvacoval Duch Hospodinův. Samuel vstal a šel do Rámy.

Ž 20

2Kéž ti Hospodin odpoví v den soužení, kéž ti poskytne bezpečí jméno Boha Jákobova. 3Kéž ti sešle pomoc ze svatyně, kéž tě podepře ze Sijónu! 4Kéž pamatuje na všechny tvé obětní dary, kéž má tvé zápalné oběti za tučné! Sela. 5Kéž ti dá podle tvého srdce, kéž naplní všechny tvé plány! 6Budeme jásat nad tvým vítězstvím a ve jménu svého Boha vyzdvihneme korouhve. Kéž Hospodin vyplní všechny tvé prosby! 7Nyní vím, že Hospodin zachrání svého pomazaného, že mu odpoví ze svého svatého nebe mocnými spásnými činy své pravice! 8Jedni doufají ve vozy, druzí zase v koně, my však připomínáme jméno Hospodina, našeho Boha. 9Oni klesali a padli, my jsme povstali a jsme obnovováni. 10Hospodine, zachraň nás! Kéž nám Král odpoví v den, kdy budeme volat.

2 K 5, 6-10.(11-13).14-17

6 Jsme tedy vždy plni důvěry a víme, že dokud máme domov v tomto těle, jsme vzdáleni od Pána. 7Neboť chodíme vírou, ne tím, co vidíme. 8 Jsme plni důvěry a raději chceme odejít z tohoto těla a přijít domů k Pánu. 9Proto se i horlivě snažíme, abychom se mu líbili, ať zůstáváme doma nebo odcházíme. 10Neboť my všichni se musíme objevit před soudnou stolicí Kristovou, aby každý přijal odplatu za to, co vykonal v těle, ať už to bylo dobré nebo zlé. 11 Protože tedy známe bázeň před Pánem, přesvědčujeme lidi a Bohu jsme známí; a doufám, že jsme známí i vašemu svědomí. 12 Neboť se vám nechceme znovu doporučovat, nýbrž dáváme vám příležitost chlubit se námi, abyste měli něco pro ty, kteří se chválí navenek, a ne v srdci. 13Když jsme byli jako blázni, bylo to pro Boha; když jednáme rozumně, je to pro vás. 14Neboť Kristova láska nás váže, když jsme usoudili toto: Protože jeden zemřel za všechny, tedy všichni zemřeli. 15A on zemřel za všechny, aby ti, kteří žijí, nežili už sami sobě, nýbrž tomu, kdo za ně zemřel a vstal z mrtvých. 16A tak od nynějška nikoho neznáme podle těla. Ačkoli jsme i znali Krista podle těla, nyní ho již takto neznáme. 17Proto je-li kdo v Kristu, je nové stvoření. Staré věci pominuly, hle, je tu všechno nové.

Mk 4, 26-34

26A Ježíš říkal: „S Božím královstvím je to tak, jako když člověk hodí semeno na zem; 27v noci spí a ve dne vstává a semeno klíčí a roste, on ani neví jak. 28Země sama od sebe plodí, nejprve stéblo, potom klas, potom plné obilí v klasu. 29A když úroda dozraje, člověk hned posílá srp, neboť nastala sklizeň.“ 30A říkal: „K čemu přirovnáme Boží království nebo jakým podobenstvím je znázorníme? 31Je jako zrno hořčice. Když je zaseto do země, je menší než všechna semena na zemi. 32A když je zaseto, vzchází a stává se větším než všechny zahradní byliny a vytváří velké ratolesti, takže v jeho stínu mohou hnízdit nebeští ptáci.“ 33A v mnoha takových podobenstvích k nim mluvil Slovo, jak byli schopni slyšet. 34Bez podobenství k nim nemluvil, ale v soukromí svým učedníkům všechno vysvětloval.