Jste zde

Ekumenický lekcionář


dnes (2019-01-20)
předchozí < den (2018-05-24) > následující
předchozí < týden > následující
předchozí << měsíc >> následující


Texty pro 24. květen 2018, Čtvrtek před Trojicí B


Kalendarium

Vincenc z Lerina (+ kol 450), mnich na ostrově Lerin (poblíž franc. Cannes).
Peter Brunner (1900-1981), evangelický teolog a dogmatik.
Dagmar (+1213), vl. jm. Markéta, dcera Přemysla Otakara I., provdána za dánského krále Valdemara II., pro svoji dobrotu a laskavost si získala oblibu dánského lidu.
Založení kaple Betlémské 1371

Popis lekcionáře

Svátek Nejsvětější Trojice vznikal až na přelomu prvního a druhého tisíciletí. Bible neobsahuje nějakou soustavnější pasáž o Trojici, tak jako čtení jsou převážně voleny texty, které lze trinitárně interpretovat. Nauka o Trojici vznikla na Prvním konstantinopolském koncilu (381), jejím plodem je Nicejsko-cařihradské symbolum, dnes užívané při liturgii a ovlivnila i výtvarné umění.

1. čtení (Iz 6, 1-8) obsahuje zvolání „Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů; celá země je plná jeho slávy“ (Iz 6,3), užívané v eucharistické liturgii na závěr preface.
2. čtení (Ř 8, 12-17) obsahuje zmínky o všech osobách Trojice. Stejně tak evangelium (J 3, 1-17).

SZ perikopy všedních dnů před nedělí z Izaiáše (čtvrtek Iz 1, 1-4.16-20, pátek Iz 2, 1-5, sobota Iz 5, 15-25), jsou přípravou na 1. nedělní čtení.
Podobně NZ texty ve čtvrtek (Ř 8, 1-8) a v pátek (Ř 8, 9-11) nabízí pasáže bezprostředně předcházející nedělnímu 2. čtení. Sobotní evangelium (J 15, 18-20.26-27) obsahuje zmínky o všech osobách Trojice tak jako evangelium a 2. čtení v neděli.

SZ čtení v pondělí (Nu 9, 15-23) připomíná různé podoby (oblak, oheň) pod jakými Izraelité mohli vnímat Hospodinovu přítomnost. NZ perikopa (Zj 4, 1-8) obsahuje Sanktus převzaté Iz 6,3 (1. nedělní čtení).
SZ čtení úterku (Ex 25, 1-22) obsahuje popis archy úmluvy, na které byli sochy cherubů (kteří zpívali Sanktus). NZ čtení (1 K 2, 1-10) se zabývá tajemstvím boží moudrosti (které lze vztáhnout na Trojici).
Ve středu je SZ text (Nu 6, 22-27) tvořen třídílným Áronským požehnáním. Evangelium (Mk 4, 21-25) se opět dotýká tajemství: „Vždyť nic není skryté, než aby to bylo zjeveno; ani nic nebylo ukryto, leč aby to vyšlo najevo.“ (Mk 4,22).

Čtvrtek před Trojicí B

Ž 29

1Vzdejte Hospodinu, synové Boží, vzdejte Hospodinu slávu a sílu. 2Vzdejte Hospodinu slávu jeho jména, klaňte se Hospodinu v nádheře svatyně. 3Hlas Hospodinův nad vodami, slavný Bůh zahřměl, Hospodin nad mocnými vodami. 4Hospodinův hlas je mocný, Hospodinův hlas je nádherný. 5Hospodinův hlas láme cedry, Hospodin tříští libanonské cedry. 6Působí, že Libanon poskakuje jako tele a Sirjón jako mládě divokého tura. 7Hospodinův hlas rozkřesává plameny ohně, 8Hospodinův hlas působí, že se poušť svírá bolestí, Hospodin k bolesti přivádí poušť Kádeš. 9Hospodinův hlas přivádí laně ku porodu a obnažuje lesy. A v jeho chrámu všichni říkají: Sláva! 10Hospodin trůnil nad potopou, Hospodin bude trůnit jako král navěky. 11Hospodin dává svému lidu sílu, Hospodin žehná svému lidu pokojem.

Iz 1, 1-4.16.20

1Vidění Izajáše, syna Amósova, které viděl o Judsku a Jeruzalému za dnů judských králů Uzijáše, Jótama, Achaza a Chizkijáše. 2Slyšte, nebesa, naslouchej, země, protože Hospodin promluvil: Syny jsem vychoval a vycvičil, ale oni se proti mně vzbouřili. 3Býk zná svého hospodáře a osel žlab svého majitele, ale Izrael nezná, můj lid nerozumí. 4Ach, hřešící národe, lide obtížený vinou, potomstvo zločinců, děti ničitelů! Opustili Hospodina, znevážili Svatého Izraele, odvrátili se zpět. 16Umyjte se, pročistěte se, odstraňte mi zkaženost svých činů pryč z očí; přestaňte páchat zlo. 17Naučte se konat dobro. Hledejte právo, kárejte násilníka, zjednejte právo sirotkovi, zastaňte se vdovy. 18Jen pojďte a proberme to, praví Hospodin; jsou-li vaše hříchy jako šarlat, zbělejí jako sníh, jsou-li rudé jako purpur, budou jako vlna. 19Podvolíte-li se a budete poslouchat, budete jíst dobré věci země. 20Jestliže však odmítnete a budete vzpurní, budete požíráni mečem. Neboť Hospodinova ústa promluvila.

Ř 8, 1-8

1Nyní tedy není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši a nechodí podle těla, ale podle Ducha. 2Vždyť zákon Ducha života v Kristu Ježíši mě osvobodil od zákona hříchu a smrti. 3Neboť co bylo Zákonu nemožné, protože byl bezmocný kvůli tělu, to učinil Bůh, když poslal svého Syna v podobnosti těla hříchu a jako oběť za hřích a odsoudil hřích v těle, 4aby byl požadavek Zákona naplněn v nás, kteří nechodíme podle těla, ale podle Ducha. 5Ti, kdo jsou živi podle těla, mají na mysli věci těla; ale ti, kdo jsou živi podle Ducha, myslí na věci Ducha. 6Myšlení těla znamená smrt, myšlení Ducha život a pokoj. 7Myšlení těla je totiž v nepřátelství vůči Bohu, neboť se nepodřizuje Božímu zákonu, ba ani nemůže. 8Ti, kteří jsou v těle, se Bohu líbit nemohou.