Jste zde

Ekumenický lekcionář


dnes (2019-04-19)
předchozí < den (2018-05-19) > následující
předchozí < týden > následující
předchozí << měsíc >> následující


Texty pro 19. květen 2018, Sobota před Letnicemi B


Kalendarium

Adolf Schlatter (1852-1938), švýcarský evangelický teolog, prof. dogmatiky a NZ.

Popis lekcionáře

Letnice B
Křesťanské Letnice (Padesátnice) vznikly přeznačením židovského svátku Šavuot (svátek týdnů) při kterém je vzpomínáno darování Zákona na Sinaji (za sedm týdnů došli Izraelité z Egypta na Sinaj). Křesťanské Letnice jako náhradní křestní termín máme doložené od začátku 3. stol.: „Potom jsou Letnice nejpříznivější dobou pro uspořádání křtu, neboť během nich bylo několikrát oznámeno mezi učedníky vzkříšení našeho Pána a poprvé byla dána milost Ducha svatého“ Tertulian - De baptismo 19
Izolovaným svátkem Ducha sv. se Letnice staly v římské liturgii postupně. Dnes jsou chápány jako vyvrcholení velikonoční doby.
Ikona Letnic
V lekcionáři toho dne se čte popis seslání Ducha sv. (Sk 2, 1-21) buď jako 1. nebo 2. čtení. Alternativou je v případě 1. čtení SZ text (Ez 37, 1-14) o oživení suchých kostí. Alternativou 2. čtení je perikopa (Ř 8, 22-27) o „Duchu, který se za nás přimlouvá vzdechy, které nelze vyjádřit slovy.“ (Ř 8,26). Evangelium (J 15, 26-27; 16, 4b-15) o příslibu Zastánce z Ježíšovy řeči na rozloučenou.

SZ čtení přípravných dnů si všímají předobrazů projevů Ducha. V čtvrtek se čte Gn 2, 4b-7: „Hospodin Bůh vytvořil člověka z prachu země, a do jeho chřípí vdechu dech života; a člověk se stal živou bytostí“ (Gn 2,7), v pátek Job 37, 1-13: „Naslouchejte bedlivě burácení jeho hlasu, rachotu hromu, jež vychází z jeho úst“ (Job 37,2) a v sobotu Ex 15, 6-11: „Dechem tvého chřípí se navršily vody, proudy zůstaly stát jako val...“ (Ex 15,8).
Jak NZ čtení ve čtvrtek (1 K 15, 42b-49) a navazující v pátek (1 K 15, 50-57), tak sobotní evangelium (J 7, 37-39) se zabývají rolí Ducha, dárce života.

SZ čtení v pondělí (Jl 2, 18-29) ukazuje na boží přízeň jeho lidu, zatímco v úterý (Gn 11, 1-9) nepřízeň v případě svévole – zmatení jazyků. NZ text pondělí (1 K 12, 4-11) a navazující v úterý (1 K 12, 12-27) pojednává o darech Ducha.
Ve středu se opakuje alternativní SZ text neděle (Ez 37, 1-14) – popis proroctví Ezechielova, zatímco evangelium (J 20, 19-23) popisuje proroctví Janovo.

Sobota před Letnicemi B

Ž 33, 12-22

12Blahoslavený je národ, jehož Bohem je Hospodin; lid, který si vyvolil za dědictví. 13Hospodin hledí z nebe, vidí všechny lidské syny. 14Ze sídla svého přebývání pozoruje všechny obyvatele země. 15Ten, který všem jim vytvořil srdce, rozumí též všem jejich skutkům. 16Král se nezachrání velkým vojskem, hrdina se nevysvobodí velkou silou. 17Kůň je k záchraně nespolehlivý; svou velkou silou nezachrání. 18Hle, Hospodinovo oko hledí na ty, kdo se ho bojí, na ty, kdo očekávají na jeho milosrdenství, 19aby vysvobodil jejich duše od smrti, aby je zachoval při životě v čas hladu. 20Naše duše očekává na Hospodina. On je naše pomoc i náš štít. 21Vždyť v něm se raduje naše srdce; vždyť spoléháme na jeho svaté jméno. 22Kéž je s námi tvé milosrdenství, Hospodine, protože na tebe očekáváme.

Ex 15, 6-11

6Tvá pravice, Hospodine, se proslavila silou, tvá pravice, Hospodine, zdrtila nepřítele. 7Svou velikou vznešeností jsi strhl své protivníky, vypustil jsi svůj planoucí hněv, strávil je jako strniště. 8Dechem tvého chřípí se navršily vody, proudy zůstaly stát jako val, mořské vlny ztuhly uprostřed moře. 9Nepřítel si řekl: Budu je pronásledovat, dostihnu je, budu dělit kořist a má touha se na nich naplní; vytasím meč a má ruka si je podrobí. 10Zadul jsi svým dechem a moře je přikrylo. Potopili se jako olovo v majestátných vodách. 11Kdo je mezi bohy jako ty, Hospodine? Kdo je jako ty, vznešený v svatosti, budící bázeň slavnými skutky, činící divy?

J 7, 37-39

37V poslední, velký den svátku Ježíš vstal a zvolal: „Žízní-li kdo, ať přijde ke mně a pije. 38Kdo věří ve mne, jak praví Písmo, řeky živé vody poplynou z jeho nitra! “ 39To řekl o Duchu, kterého měli přijmout ti, kteří v něho uvěřili; dosud totiž Duch svatý nebyl dán, protože Ježíš ještě nebyl oslaven.