Jste zde

Ekumenický lekcionář


dnes (2019-05-25)
předchozí < den (2018-05-17) > následující
předchozí < týden > následující
předchozí << měsíc >> následující


Texty pro 17. květen 2018, Čtvrtek před Letnicemi B


Kalendarium


Popis lekcionáře

Letnice B
Křesťanské Letnice (Padesátnice) vznikly přeznačením židovského svátku Šavuot (svátek týdnů) při kterém je vzpomínáno darování Zákona na Sinaji (za sedm týdnů došli Izraelité z Egypta na Sinaj). Křesťanské Letnice jako náhradní křestní termín máme doložené od začátku 3. stol.: „Potom jsou Letnice nejpříznivější dobou pro uspořádání křtu, neboť během nich bylo několikrát oznámeno mezi učedníky vzkříšení našeho Pána a poprvé byla dána milost Ducha svatého“ Tertulian - De baptismo 19
Izolovaným svátkem Ducha sv. se Letnice staly v římské liturgii postupně. Dnes jsou chápány jako vyvrcholení velikonoční doby.
Ikona Letnic
V lekcionáři toho dne se čte popis seslání Ducha sv. (Sk 2, 1-21) buď jako 1. nebo 2. čtení. Alternativou je v případě 1. čtení SZ text (Ez 37, 1-14) o oživení suchých kostí. Alternativou 2. čtení je perikopa (Ř 8, 22-27) o „Duchu, který se za nás přimlouvá vzdechy, které nelze vyjádřit slovy.“ (Ř 8,26). Evangelium (J 15, 26-27; 16, 4b-15) o příslibu Zastánce z Ježíšovy řeči na rozloučenou.

SZ čtení přípravných dnů si všímají předobrazů projevů Ducha. V čtvrtek se čte Gn 2, 4b-7: „Hospodin Bůh vytvořil člověka z prachu země, a do jeho chřípí vdechu dech života; a člověk se stal živou bytostí“ (Gn 2,7), v pátek Job 37, 1-13: „Naslouchejte bedlivě burácení jeho hlasu, rachotu hromu, jež vychází z jeho úst“ (Job 37,2) a v sobotu Ex 15, 6-11: „Dechem tvého chřípí se navršily vody, proudy zůstaly stát jako val...“ (Ex 15,8).
Jak NZ čtení ve čtvrtek (1 K 15, 42b-49) a navazující v pátek (1 K 15, 50-57), tak sobotní evangelium (J 7, 37-39) se zabývají rolí Ducha, dárce života.

SZ čtení v pondělí (Jl 2, 18-29) ukazuje na boží přízeň jeho lidu, zatímco v úterý (Gn 11, 1-9) nepřízeň v případě svévole – zmatení jazyků. NZ text pondělí (1 K 12, 4-11) a navazující v úterý (1 K 12, 12-27) pojednává o darech Ducha.
Ve středu se opakuje alternativní SZ text neděle (Ez 37, 1-14) – popis proroctví Ezechielova, zatímco evangelium (J 20, 19-23) popisuje proroctví Janovo.

Čtvrtek před Letnicemi B

Ž 33, 12-22

12Blahoslavený je národ, jehož Bohem je Hospodin; lid, který si vyvolil za dědictví. 13Hospodin hledí z nebe, vidí všechny lidské syny. 14Ze sídla svého přebývání pozoruje všechny obyvatele země. 15Ten, který všem jim vytvořil srdce, rozumí též všem jejich skutkům. 16Král se nezachrání velkým vojskem, hrdina se nevysvobodí velkou silou. 17Kůň je k záchraně nespolehlivý; svou velkou silou nezachrání. 18Hle, Hospodinovo oko hledí na ty, kdo se ho bojí, na ty, kdo očekávají na jeho milosrdenství, 19aby vysvobodil jejich duše od smrti, aby je zachoval při životě v čas hladu. 20Naše duše očekává na Hospodina. On je naše pomoc i náš štít. 21Vždyť v něm se raduje naše srdce; vždyť spoléháme na jeho svaté jméno. 22Kéž je s námi tvé milosrdenství, Hospodine, protože na tebe očekáváme.

Gn 2, 4b-7

4V den, kdy Hospodin Bůh učinil zemi a nebesa, 5na zemi ještě nebylo žádné polní křoví ani ještě nevzcházela žádná polní zeleň, protože Hospodin Bůh nesesílal na zemi déšť a nebyl člověk, aby zemi obdělával, 6ale pramen vystupoval ze země a zavlažoval celý zemský povrch. 7Hospodin Bůh vytvořil člověka z prachu ze země, a do jeho chřípí vdechl dech života; a člověk se stal živou duší.

1 K 15, 42b-49

42Zasévá se v porušitelnosti, vstává v neporušitelnosti; 43zasévá se v potupě, vstává ve slávě; zasévá se v slabosti, vstává v moci. 44Zasévá se tělo duševní, vstává tělo duchovní. Je-li tělo duševní, je také tělo duchovní. 45Tak je i napsáno: První člověk, Adam, se stal duší živou, poslední Adam Duchem oživujícím. 46Ale ne nejprve duchovní, nýbrž duševní, a potom duchovní. 47První člověk je ze země, z prachu, druhý člověk Pán z nebe. 48Jaký je ten pozemský, takoví i ti pozemští; a jaký ten nebeský, takoví i ti nebeští. 49A jako jsme nesli podobu pozemského, nesme také podobu nebeskéko.